Algemene voorwaarden evenementen

Algemene voorwaarden voor deelname

 

 1. Algemene informatie

De Escelerate rally’s (het “Evenement”) is geen race of wedstrijd.

U mag op geen enkele manier concurreren met andere deelnemers. U mag geen weddenschappen van welke aard dan ook plaatsen met betrekking tot de Escelerate rally’s. U dient veilig te rijden in overeenstemming met alle verkeerswetten in elk land en met gepaste hoffelijkheid jegens alle andere Deelnemers en leden van het publiek. In het bijzonder mag u niet roekeloos rijden. Als u gezien wordt door de Organisator, zijn werknemers, genomineerden of andere Deelnemers op roekeloos rijgedrag of anderszins niet in overeenstemming met alle Toepasselijke Wetten (zie artikel 12 hieronder), wordt u verwijderd en wordt het u verboden om verder deel te nemen aan het Evenement.

Uw deelname aan het Evenement en eventuele betaling van het Inschrijfgeld wordt beschouwd als uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Als je vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden of meer uitleg nodig hebt, kun je contact opnemen met de Organisatoren van het Evenement. Als u niet akkoord gaat met een deel van deze Algemene Voorwaarden, dient u niet deel te nemen aan het Evenement.

 

 1. Leeftijd

Je moet 18 jaar of ouder zijn op de eerste dag van het evenement om deel te nemen.

 

 1. Rijbewijs en paspoort

U dient in het bezit te zijn van een actueel, geldig en onbeperkt rijbewijs dat in alle landen wordt geaccepteerd en een actueel en geldig paspoort samen met het (de) relevante visum(s) voor elk land dat tijdens de route op het Evenement wordt bezocht. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van de juiste documenten die u nodig heeft voor het Evenement.

 

 1. Verzekering

U dient een passende verzekering af te sluiten en te behouden om uw deelname aan het Evenement te dekken inclusief de verzekering van uw voertuig. De verplichte verzekering omvat, maar is niet beperkt tot:

WA-verzekering

WA- verzekering motorrijtuigen, en een eventuele

Reisverzekering (inclusief medische kosten en persoonlijke aansprakelijkheid)

In alle gevallen dient u de organisatie te kunnen aantonen dat uw voertuig verzekerd is indien u dit niet kunt overhandigen wanneer de organisator hier om vraagt zult u verwijderd worden van het evenement hierbij heeft u geen recht op de eventuele al betaalde  inschrijfgelden. De Organisator heeft een ondertekende/afgestempelde brief of digitale brief van uw verzekeringsmakelaar of verzekeringsmaatschappij nodig als bewijs van verzekering waarop zichtbaar is dat het voertuig minimaal WA verzekerd is.

Tijdens het Evenement kan de Organisator op bepaalde momenten de controle en het bezit van uw voertuig overnemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aanbrengen van stickers op uw voertuig, het vervoeren of stallen van uw voertuig, openbare vertoningen, de voorbereiding voorafgaand aan het Evenement en tussen de ‘etappes’ van de dag van het Evenement.

 

 

 1. Inschrijfgeld

Het “Toegangsgeld” voor het Evenement is verdeeld in twee (2) niveaus; Nieuwkomers en Leden. De deelname is gebaseerd op elk voertuig met twee (2) genoemde deelnemers voor de volledige rally. De toegangsprijs is op aanvraag beschikbaar of te zien op onze website.

Voor alle duidelijkheid: inzendingen met ten minste één (1) deelnemer waarvan de Organisator bevestigt dat hij of zij de jaarlijkse contributie betaald heeft van de Escelerate club  worden geclassificeerd als een “Lid”. Inzendingen die niet ten minste één (1) deelnemer bevatten die door de Organisator is bevestigd dat hij of zij niet de jaarlijkse contributie betaald heeft van de Escelerate club worden geclassificeerd als een “Nieuwkomer”. Deze classificatie vindt plaats op het moment van factuur door de Organisator.

Het inschrijfgeld dekt u plus één (1) bijrijder in hetzelfde voertuig.

U bent verantwoordelijk voor het betalen van het inschrijfgeld, plus eventuele extra kosten of boetes die kunnen ontstaan en de kosten voor eventuele extra bijrijders in uw voertuig. Onbevoegde Deelnemers in uw auto waarvan wordt vastgesteld dat ze niet de juiste Inschrijfgelden betalen, worden van het Evenement verwijderd (zie artikel 6).

Deelname aan het Evenement is pas definitief nadat het Inschrijfgeld door de Organisator is ontvangen en bevestigd. Tot die tijd zijn er geen plaatsen of teamnummers bevestigd en kunnen en zullen alle gefactureerde en onbevestigde plaatsen worden verkocht aan de wachtlijst.

 

 1. Terugbetalingen

Als je je om welke reden dan ook moet terugtrekken uit het evenement, dien je de Organisator hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Je gaat ermee akkoord dat vanaf de datum waarop de Organisator je Aanbetaling en Toegangsprijs ontvangt, het Toegangsgeld dat je hebt betaald geheel of gedeeltelijk niet wordt gerestitueerd. Raadpleeg de specifieke algemene voorwaarden van het Rally-evenement voor een overzicht van de betalings- en terugbetalingsdatums.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de geadverteerde route op elk moment te wijzigen. Alle deelnemers worden in dit geval schriftelijk op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.

 

 1. Overdracht van het inschrijfgeld

Zodra het Inschrijfgeld is betaald, is dit niet overdraagbaar naar andere toekomstige Evenementen of als gedeeltelijke betaling van toekomstige Evenementen die door de Organisator worden gehouden.

Als je je plaats wilt overdragen aan een andere persoon, dan moet je de Organisator hiervan vóór twee maanden voorafgaand aan het Evenement schriftelijk op de hoogte stellen. De Organisator behoudt zich het recht voor om de voorgestelde overnemer goed te keuren

 

 

 

 

 1. Onbevoegde deelnemers

Om deel te nemen aan het Evenement dient u het Inschrijfgeld te betalen.

Onbevoegde Deelnemers zijn personen die het Inschrijfgeld niet hebben betaald en dus niet de genoemde bestuurder of bijrijder zijn en vervolgens geen erkende of geaccrediteerde Deelnemers van het Evenement zijn.

Alle onbevoegde personen en/of Onbevoegde Deelnemers, zonder uitzondering, die op enigerlei wijze aan het Evenement deelnemen, worden door de Organisatoren onmiddellijk in rekening gebracht voor hun deelname. Als een Ongeautoriseerde Deelnemer door u is aangebracht, zijn de kosten voor uw rekening.

Voor alle duidelijkheid: een Deelnemer kan een persoon niet uitnodigen om deel te nemen aan het Evenement, tenzij hij de door de Organisator erkende bestuurder of bijrijder is.

Voor alle duidelijkheid, deelname aan het Evenement omvat, maar is niet beperkt tot: passagier zijn in of rijden in een deelnemende auto voor een deel of een fase van het Evenement wanneer u niet bent geregistreerd als bestuurder of bijrijder op het Evenement; zich in de autodisplays bevinden zonder accreditatie van de Organisator; het bijwonen van diners of evenementen in de Escelerate Hotels of op een andere locatie waar een Escelerate-diner of -evenement wordt georganiseerd; het bijwonen van de Escelerate-controleposten/ lunch locateis; het bijwonen van Escelerate-feesten waar ze niet op de gastenlijst staan; het bijwonen van Drivers Briefing, Drivers Registration of een andere gelegenheid die tijdens het evenement wordt georganiseerd.

 

 1. Persoonlijke acquisities

Het inschrijfgeld voor het evenement omvat geen persoonlijke aankopen en/of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot benzine, telefoonrekeningen of andere uitgaven en uitgaven die zijn gemaakt tijdens het verblijf in een van de hotels of locaties (inclusief koeriers-/postkosten met betrekking tot het verzenden van bagage en roomservicekosten), boetes van welke aard dan ook, of schade veroorzaakt op een bezochte locatie.

 

 1. Persoonlijke acquisities

Volgauto’s zijn een auto die assistentie verleent aan deelnemende auto’s en deelnemers aan de rally.

Volgauto’s zijn op geen enkele wijze gelieerd aan het Evenement en mogen als zodanig geen merknaam hebben met betrekking tot het Evenement, de route, Sponsors, persoonlijke sponsors, teamnamen of teamnummers.

Ze zijn niet toegestaan in een van de autodisplays of controleposten en personen die de volgauto’s besturen, worden niet herkend als deelnemers aan de evenementen. Als blijkt dat ze op enigerlei wijze deelnemen aan het Evenement, worden ze erkend als Onbevoegde Deelnemers en worden ze door de Organisatoren in rekening gebracht voor hun deelname.

Tijdens het Evenement zal Escelerate soms vluchten (“Escelerate Air”) charteren voor Deelnemers en voertuigen van Deelnemers die zijn inbegrepen in het Toegangsgeld. Volgauto’s en passagiers van volgauto’s zijn niet toegestaan aan boord van deze vluchten.

 

 

 

 

 

 

 1. Hotelkamers

Inbegrepen in je Toegangsprijs ontvang je één hotelkamer op elke hotelovernachtingslocatie (“Escelerate Hotels”) op het Evenement.

Alle hotelkamers bestaan uit een tweepersoonsbed of twee aparte bedden die u en uw bijrijder kunnen delen. Als u geen kamer wilt delen met uw bijrijder, kunt u rechtstreeks via een privéboeking een extra kamer van het hotel kopen op het moment dat de Organisator de hotellijst vrijgeeft of een extra kamer aanvragen bij de organisator (tegen betaling).

 

 1. Naleving

U dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land en/of de provincies en of staten waarin u reist (“Toepasselijke wetgeving”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle snelheidsvoorschriften, verkeerswetten, wetten met betrekking tot de veiligheid van uw voertuig en wetten met betrekking tot het bezit of gebruik van alcohol, drugs of andere verboden stoffen. Als u de Toepasselijke Wetgeving overtreedt, behoudt de Organisator zich het recht voor om naar eigen goedkeuren en zonder dat er beroep tegen u wordt aangetekend, te verbieden verder deel te nemen aan het Evenement zonder enige restitutie te verlenen.

U dient deel te nemen aan het Evenement in het voertuig dat u hebt opgegeven bij het invullen van het Deelnameformulier. U kunt alleen deelnemen aan een ander voertuig met toestemming van de Organisator (die deze naar eigen goedkeuren mag weigeren). Indien de Organisator niet instemt met uw deelname in een ander voertuig dan vermeld in het inschrijfformulier, wordt u de toegang tot verdere deelname aan het Evenement ontzegd (en heeft u geen recht op restitutie van uw Inschrijfgeld).

De perso(o)n(en) die deelneemt aan het Evenement en vermeld wordt (worden) op het Deelnameformulier, moet(en) deelnemen aan het Evenement. Als u om welke reden dan ook niet in staat bent om deel te nemen, is uw plaats niet overdraagbaar, maar kunt u uw plaats overdragen aan een andere persoon zoals beschreven in artikel 7.

 

 1. Verantwoordelijkheid

De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (a) de gevolgen van het weigeren van doorgang en/of in- en uitreis van of naar een land dat onderweg wordt bezocht, of (b) enige schade die aan uw voertuig kan worden toegebracht of schade aan of verlies van inhoud in het voertuig wanneer u het tijdelijk onder controle krijgt op grond van paragraaf 4.5.

Eventuele extra kosten die tijdens het Evenement worden gemaakt, zijn uw eigen verantwoordelijkheid en de Organisator behoudt zich het recht voor om eventuele vergoedingen die voortvloeien uit uw acties terug te vorderen.

U moet kentekenplaten voor zowel de voor- als achterkant van uw voertuig verstrekken. Als u dit niet doet, kan de toegang tot een land worden belemmerd. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u en uw voertuig voldoen aan de lokaal geldende wetten langs de route (inclusief limietgewicht, breedte, verlichting en zichtbaarheid). Alle bestuurders moeten hun volledige rijbewijs, voertuigregistratiedocumenten die relevant zijn voor het land van registratie, bewijs van motorrijtuigenbelasting en verzekering en alle benodigde certificaten en/of toestemmingen voor het gebruik van het voertuig op de openbare weg in het land van registratie (indien van toepassing) bij zich hebben. Alle informatie die de Organisator van u vraagt met betrekking tot uw eigen persoonlijke gegevens en die van uw voertuig, moet in alle materiële opzichten nauwkeurig en volledig zijn en u garandeert de Organisator dat alle informatie die u verstrekt naar uw beste weten waar en nauwkeurig is.

 

 1. Gedrag

U dient zich te allen tijde gepast te gedragen en u te houden aan alle regels van de hotels en andere locaties die tijdens het Evenement worden gebruikt.

Bij het ‘inchecken’ in alle hotels moet een creditcard worden verstrekt als veiligheidsgarantie tegen alle incidentele kosten en eventuele schade aan het hotel. Dergelijke gemaakte kosten moeten door u worden betaald voordat u ‘uitcheckt’, anders kunnen dergelijke kosten automatisch van uw creditcard worden afgeschreven in overeenstemming met het beleid van het individuele hotel.

 

 1. Bedwelmende stoffen

U mag geen alcohol nuttigen tijdens het rijden.

U mag op geen enkel moment rijden onder invloed van alcohol of andere bedwelmende middelen.

Indien de Organisator constateert dat u onder invloed bent van alcohol of andere bedwelmende middelen tijdens het rijden of een poging daartoe doet, behoudt de Organisator zich het recht voor om u te verbieden verder deel te nemen aan het Evenement.

Er zullen routinematige blaastesten bij deelnemers worden uitgevoerd. De Organisator behoudt zich het recht voor om u te verbieden verder deel te nemen aan het Evenement indien u een blaastest weigert (zonder enige restitutie van uw inschrijfgelden).

 

 1. Veiligheid

U mag niet rijden als uw vermogen om dit veilig en correct te doen op enigerlei wijze in het gedrang komt door ziekte, gebrek aan voldoende rust of enige andere aandoening.

 

 1. Vrijwaring

Het is een voorwaarde voor uw deelname aan het Evenement dat u ermee instemt de Organisator, zijn directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en consultants te vrijwaren van alle claims, rechtszaken en rechtszaken van welke aard dan ook of hoe dan ook die door een derde partij tegen de Organisator worden ingesteld als gevolg van uw actie of deelname aan het Evenement,  met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw schending van toepasselijke wetten of wet- of regelgeving of uw schending van deze Algemene voorwaarden.

 

 1. Overmacht

De Organisator, zijn directeuren, werknemers, sponsors, adviseurs, agenten en consultants zijn niet verantwoordelijk als ze hun verplichtingen die voortvloeien uit dit contract (inclusief maar niet beperkt tot het houden van het Evenement of een deel ervan) niet kunnen nakomen in geval van brand, aardbeving, epidemische ziekten aangekondigd door de Wereldgezondheidsorganisatie, cycloon, overstroming, droogte, staking, blikseminslag, oorlog in het land,  revolutie, burgeroorlog, terroristische activiteiten en soortgelijke problemen, blokkade, embargo, confiscatie en onteigening, en in andere gevallen gedefinieerd als overmacht door toepasselijke wetten en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het voor hem niet mogelijk is om een van zijn verplichtingen na te komen of als er een vertraging optreedt bij het nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van een reden of situatie die buiten zijn wil, macht en controle ligt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, incidenten die voortvloeien uit de operaties van wetshandhavingsinstanties op welk grondgebied dan ook,  de algemene instructies van een relevante officiële instelling, bepalingen van wet- en regelgeving, instructies gegeven door bevoegde functionarissen zoals politie- en overheidsfunctionarissen, buitengewone situaties en andere gevallen van overmacht. Voor alle duidelijkheid, als de Organisator redelijkerwijs besluit om het Evenement af te blazen, hetzij voor het Evenement, hetzij tijdens het Evenement vanwege een incident (zoals een overlijden of ernstig letsel in verband met het Evenement, of een gebeurtenis die anderszins op natuurlijke wijze afbreuk doet aan het Evenement), wordt een dergelijk evenement beschouwd als een geval van overmacht in overeenstemming met deze clausule en is de Organisator niet aansprakelijk,  in het bijzonder en zonder beperking, om het inschrijfgeld of een deel ervan terug te betalen aan een deelnemer.

 

 

 

 1. Logo’s

U stemt ermee in dat de genomineerden van de Organisator het officiële stickerpakket op uw voertuig laten aanbrengen en dat u dit gedurende het gehele Evenement op uw voertuig behoudt. Dit bestaat uit het Escelerate-logo en eventueel alle officiële namen en logo’s van partners en sponsors, evenals uw toegewezen teamnummer.

U mag dergelijke stickers niet bekladden, bedekken of anderszins verbergen en u zult alle redelijke inspanningen leveren om ze te allen tijde zichtbaar te houden. Stickers zijn niet permanent en gemakkelijk te verwijderen zonder de afwerking van het voertuig te beschadigen. De Organisator is daarom niet verantwoordelijk voor claims voor schade aan de afwerking van voertuigen als gevolg van het aanbrengen of verwijderen van dergelijke stickers.

U bent niet gerechtigd om de logo’s, handelsmerken of namen van de Organisator, partners of sponsors te gebruiken voor welk doel dan ook. In het bijzonder hebt u niet het recht om het logo of de naam van Escelerate te gebruiken op een website of in drukwerk.

De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw voertuig tijdens het aanbrengen of verwijderen van het officiële stickerpakket. Eventuele problemen moeten rechtstreeks worden besproken met het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanvraag of verwijdering.

 

 1. Persoonlijke sponsoring

Persoonlijke sponsoring voor uw voertuig is alleen toegestaan als u ten minste 30 dagen voor aanvang van het Evenement de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator heeft verkregen.

Onder voorbehoud van voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator met betrekking tot de identiteit van uw persoonlijke sponsor(s) (maximaal twee (2) persoonlijke sponsors), heeft u het recht om de namen, merken en/of logo’s van uw eigen sponsors/sponsors op twee (2) aangewezen posities op uw voertuig te plaatsen, op voorwaarde dat uw sponsor(s) dat niet doen,  naar het oordeel van de Organisator en naar eigen goedkeuren, concurreren of conflicteren met de Officiële sponsors van het Evenement.

De Organisator bepaalt de locatie en grootte van de namen, merken en/of logo’s van uw sponsor(s) op uw voertuig en dit wordt voorafgaand aan het Evenement aan u meegedeeld. Indien u uw eigen sponsors/sponsornamen, merken en/of logo’s op uw voertuig wenst te plaatsen, dient u hiervoor een schriftelijk verzoek (aan de Organisator) in te dienen. Persoonlijke logo’s mogen op kosten van de deelnemer worden geproduceerd en pas in de daarvoor bestemde gebieden worden aangebracht nadat het officiële stickerpakket is aangebracht.

 

 1. Ongeoorloofde sponsoring

Indien u aankomt op of probeert deel te nemen aan het Evenement met uw voertuig, volgwagen met het merk van een sponsor die niet door de Organisator is geautoriseerd, dient u op eigen kosten een dergelijk merk van uw voertuig te verwijderen, bij gebreke waarvan u de toegang tot en deelname aan het Evenement wordt geweigerd (en u geen recht heeft op restitutie van uw Inschrijfgeld).

Alle niet-goedgekeurde branding zal onmiddellijk door de Organisator worden verwijderd zonder vragen of kennisgeving.

 

 1. Het evenement kopiëren

Door hieronder te tekenen, gaat u ermee akkoord dat u geen rally of soortgelijk evenement zult organiseren, investeren of financieren dat probeert het evenement of een van zijn unieke kenmerken, activiteiten en componenten te repliceren of dat op enigerlei wijze probeert te profiteren van de branding of goodwill van de organisator. Als u dit wel doet, zal dit leiden tot juridische stappen door de Organisator en u stemt er hierbij mee in aansprakelijk te blijven voor alle kosten die door de Organisator worden gemaakt op basis van volledige schadeloosstelling.

 

 1. Schending van de voorwaarden

Als u een van de bovenstaande algemene voorwaarden schendt of weigert de instructies op te volgen die u tijdens het Evenement door de Organisator of een van zijn werknemers of genomineerden zijn gegeven, kan het u worden verboden om verder deel te nemen aan het Evenement.

 

 1. Weigering

De Organisator behoudt zich het recht voor om uw toegang of deelname voorafgaand aan en tijdens het Evenement te allen tijde en om welke reden dan ook te weigeren (zonder verplicht te zijn de reden bekend te maken).

In geval van annulering van het Evenement of de weigering om u verder te laten deelnemen, vindt geen restitutie van het Inschrijfgeld plaats.

 

 1. Portretrecht

Door deel te nemen aan het Evenement stemt u ermee in om gefotografeerd te worden en te worden opgenomen in het filmen van beeldmateriaal dat het Evenement documenteert.

U doet hierbij afstand van alle publiciteits- of privacyrechten en verleent de Organisator een royaltyvrije licentie om uw verschijning in het Evenement op alle manieren en media over de hele wereld voor altijd te gebruiken en te exploiteren.

Je gaat er verder mee akkoord dat de Organisator naar eigen goedkeuren foto’s of beeldmateriaal waarop je verschijnt al dan niet te gebruiken, en dat als de Organisator dergelijke foto’s of beeldmateriaal gebruikt, deze naar eigen goedkeuren van de Organisator kunnen worden bewerkt.

U stemt in met het gebruik van uw naam, afbeelding, gelijkenis, stem en biografisch materiaal over u in verband met alle beeldmateriaal, publiciteit en gerelateerd promotiemateriaal en voor alle publiciteits- en promotiedoeleinden.

Je vrijwaart de Organisator, zijn directeuren, functionarissen, agenten, werknemers, consultants, licentiehouders en rechtverkrijgenden uitdrukkelijk van en tegen alle claims die je hebt of kunt hebben voor inbreuk op de privacy, laster of enige andere oorzaak van actie die voortvloeit uit de productie, distributie, uitzending of tentoonstelling van foto’s, beeldmateriaal of promotiemateriaal.

 

 1. Persoonlijk filmen

U heeft het recht om foto’s en filmbeelden te maken van uw deelname aan het Evenement uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden (dat wil zeggen alleen voor persoonlijk en privégebruik).

U bent niet gerechtigd om foto’s of beeldmateriaal van het Evenement te reproduceren of te gebruiken op een website voor commerciële doeleinden, in gedrukte media of materiaal of in een televisieprogramma zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.

In alle omstandigheden (zowel commercieel als niet-commercieel) stemt u ermee in om verkeersongevallen die zich tijdens het Evenement kunnen voordoen, niet te fotograferen, op te nemen, te reproduceren of digitaal of in gedrukte media bekend te maken.

 

 

 

 

 

 1. Media-optredens

U bent niet gerechtigd om media-optredens te organiseren of uit te voeren of verklaringen af te leggen aan de pers met betrekking tot uw deelname aan het Evenement zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.

In het geval dat er persverklaringen of media-optredens worden uitgegeven of op enigerlei wijze vereist zijn in verband met uw deelname aan het Evenement, zult u volledig meewerken met de Organisator bij dergelijke activiteiten.

 

 1. Wijziging van de voorwaarden

De Organisator behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, mits u op de hoogte wordt gesteld van de wijzigingen.

U wordt geacht de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben aanvaard door deel te nemen aan het Evenement en/of door bovenstaande handtekening te zetten.

 

 1. Nederlands recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, en u onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland in Groningen met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit de voorwaarden van deze overeenkomst, met inbegrip van niet-contractuele geschillen en met betrekking tot het onderwerp of de totstandkoming ervan.

 

 1. Vertegenwoordiger

U wijst de persoon die u hierboven hebt genoemd onherroepelijk aan als uw vertegenwoordiger om namens u in Nederland, Groningen de betekening van een procedure op grond van clausule 29 hierboven in ontvangst te nemen. Een dergelijke dienst wordt geacht te zijn voltooid bij aflevering aan een dergelijke agent (ongeacht of deze al dan niet naar u is doorgestuurd en door u is ontvangen) en is geldig tot het moment dat de Organisator een voorafgaande schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen dat deze agent niet langer als agent optreedt. Als een dergelijke agent om welke reden dan ook niet langer in staat is om als agent op te treden of niet langer een adres in Nederland heeft, dient u onmiddellijk een vervanger aan te wijzen die aanvaardbaar is voor de Organisator en ons de naam en het adres van de nieuwe agent en het telefoon nummer en e-mailadres binnen Nederland te bezorgen.

 

 1. Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden en Deelname-formulier, rijdersverklaring en of de algemene voorwaarden van het lidmaatschap vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere afspraken, afspraken of overeenkomsten die tussen de partijen zijn bereikt, hetzij mondeling of schriftelijk.

 

 

 

 1. Vertrouwelijkheid

U stemt ermee in om details van incidenten die zich tijdens het Evenement voordoen vertrouwelijk te houden en niet aan derden bekend te maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle details van verkeersongevallen die zich tijdens het Evenement kunnen voordoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijders verklaring

Vrijwaring en afstand van verantwoordelijkheid

 

 1. Risico’s verbonden aan deelname

Ik erken en accepteer dat deelname aan een evenement zoals de Escelerate rally’s (het “Evenement”) potentieel gevaarlijk is en dat er tal van risico’s verbonden zijn aan mijn deelname. Dergelijke risico’s en gevaren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verkeersongevallen, botsingen met voetgangers, voertuigen, andere bestuurders en/of vaste of bewegende objecten, en nalatigheid van andere bestuurders. Verder begrijp en accepteer ik volledig dat mijn deelname aan het Evenement kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel en/of de dood van mijzelf of anderen. Ik realiseer en begrijp verder dat de route van het Evenement het rijden op de openbare weg vereist waarop de gevaren van het reizen te verwachten zijn. Verder realiseer ik me dat deelname aan het evenement zware fysieke inspanning zal vergen, aangezien deelnemers gedurende meerdere dagen zeer lange tijd moeten rijden, inclusief het risico om door slecht weer te rijden.

 

 1. Overname van de risico’s

Met volledige kennis en begrip van de risico’s die verbonden zijn aan mijn deelname aan het Evenement, ga ik vrijwillig en volledig naar het Evenement en accepteer en aanvaard ik al deze risico’s voor verlies, schade of persoonlijk letsel (inclusief overlijden).

 

 1. Naleving van de Algemene Voorwaarden

Ik ga ermee akkoord om te voldoen aan alle deelnamevoorwaarden van het Evenement. Ik erken en begrijp dat de Organisator van het Evenement redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat alle andere deelnemers zich houden aan de algemene voorwaarden, maar dat hij niet kan garanderen dat de deelnemers zich aan deze algemene voorwaarden zullen houden.

 

 1. Vrijwaring van aansprakelijkheid

In ruil voor het mogen deelnemen aan het Evenement, doe ik hierbij afstand van, vrijwaring en voor altijd, voor mezelf, mijn erfgenamen, executeurs, beheerders en wettelijke vertegenwoordigers, alle rechten en/of claims die ik heb, kan hebben of in de toekomst aan mij kan toekomen tegen de Organisator, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en evenementsponsors voor alle schade,  persoonlijk letsel (inclusief overlijden) en/of claims die door mij of mijn voertuig kunnen worden opgelopen die direct of indirect voortvloeien uit mijn deelname aan het Evenement (inclusief de toepassing van nood- of medische diensten op het Evenement), zelfs als de schade, verwondingen (inclusief overlijden) en/of claims worden veroorzaakt door de nalatigheid van de hierboven genoemde personen of anderszins (inclusief het vervoer van mijn voertuig door de lucht geregeld door de Organisator), behalve dat niets in deze Algemene Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Organisator voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van zijn nalatigheid of de nalatigheid van personen onder zijn controle. Verder verbind ik me ertoe de Organisator, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en sponsors van het Evenement niet aan te klagen voor alle schade, persoonlijk letsel (inclusief overlijden) en/of claims die door mij direct of indirect kunnen worden opgelopen als gevolg van mijn deelname aan het Evenement. Deze vrijwaring en kwijting omvat, maar is niet beperkt tot, claims voor persoonlijk letsel, overlijden, materiële schade, economisch verlies, contractbreuk, gederfde lonen, bijdragevergoeding, schadeloosstelling, punitieve schadevergoeding, nalatigheid of enige andere wettelijk herkenbare claim die voortvloeit uit mijn deelname aan het evenement (inclusief alle juridische kosten die verband houden met dergelijke claims).

 

 1. Vrijwaring

Ik ga er hierbij mee akkoord om de Organisator, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten, sponsors en licentiehouders en rechtverkrijgenden te vrijwaren, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, eisen, schade, rechtszaken, aansprakelijkheden of acties die direct of indirect voortvloeien uit mijn acties of anderszins uit mijn deelname aan het Evenement, ongeacht of deze tijdens of na het Evenement zijn gemaakt of geclaimd,  met inbegrip van alle daarmee verband houdende kosten en uitgaven en alle bedragen die de Organisator kan betalen als schikking of schikking van dergelijke vorderingen of aansprakelijkheden. Ik heb deze rijdersverklaring gelezen, begrijp de voorwaarden volledig en begrijp dat ik afstand heb gedaan van substantiële rechten door deze te ondertekenen. Ik heb dat vrijwillig en zonder aansporing, dwang of dwang gedaan. Het is mijn bedoeling dat deze verklaring van afstand een volledige en onvoorwaardelijke vrijwaring is van alle aansprakelijkheid voor zover toegestaan door de wet. Ik ga ermee akkoord dat, als een deel van deze rijdersverklaring ongeldig wordt geacht, het saldo van de rijdersverklaring volledig van kracht blijft. Houd er rekening mee dat door het invullen van het deelnameformulier en het accepteren van deze algemene voorwaarden, u een juridisch bindende overeenkomst met ons sluit om deel te nemen aan het evenement op basis van deze algemene voorwaarden.

 

Door te betalen en uw plaats te reserveren, aanvaardt en erkent u dat:

 

U hebt de Algemene Voorwaarden in deze Overeenkomst gelezen en volledig begrepen;

U gaat akkoord met en houdt zich aan de Algemene Voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn opgenomen;

U hebt de voorwaarden van de Verklaring van Afstand gelezen, volledig begrepen en aanvaard;

U erkent en aanvaardt dat u de gelegenheid heeft gehad om onafhankelijk juridisch advies in te winnen